Program je spolufinancovaný
Európskou úniou
a Európskym fondom regionálneho rozvoja
Spoločne bez hranícProjekt Podpora lokálneho vykurovania biomasou nadväzuje na ukončený projekt Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy, ktorého výstupy a obsah sú v Archíve.

Cieľom predchádzajúceho projektu bolo prostredníctvom súboru aktivít prispieť predovšetkým ku zvýšení informovanosti štátnej správy, podnikateľskej sféry a širokej odbornej i laickej verejnosti o výhodách, reálnych možnostiach, ale i o problémoch pri využívaní biomasy, ako jedného z najperspektívnejších a cenovo z najdostupnejších obnoviteľných zdrojov energie v Slovenskej a Českej republike, a to nielen pre vykurovanie, resp. prípravu teplej úžitkovej vody, ale i pre výrobu elektrickej energie. Projekt bol zameraný najmä na malé lokálne zdroje tepla spaľujúce fosílne palivá, ktoré je možné nahradiť spaľovacími zariadeniami na spaľovanie biomasy, čo by prispelo ku zníženiu emisných a imisných záťaží v prihraničných krajoch (Žilinský, Trenčiansky, Moravskosliezsky a Zlínsky).

Najväčším prínosom projektu bola predovšetkým informovanosť širokej verejnosti o biomase, ako zdroji energie. Veľa ľudí nemalo ešte v nedávnej minulosti s biomasou žiadnu skúsenosť a vďaka projektu sa biomasa a možnosti jej využívania, najmä pri vykurovaní, dostali do povedomia predovšetkým laickej verejnosti.

Nielen z tohto dôvodu budú uvedené činnosti naďalej pokračovať. Pribudnú však i nové činnosti, ktoré budú viac smerované do oblasti informovanosti občanov o správnom vykurovaní, ako aj do praktickej aplikácie znalostí možností energetického využitia biomasy na úrovni obcí.

Scenár vývoja spotreby energie za predpokladu zásadného uplatnenia úspor energie a technológií na báze obnoviteľných zdrojov energie podľa analýz WEC/IIASA, IPCC, WBGU, G8 a IEA (zdroj: Renewables 2004)

 

    


25. máj 2018
Urban

.:: 
Aktuality
- Seminár Šoporňa
- Agrokomplex 2011
- Deň Biomasy 2011
- Deň Biomasy 2010
- Plán putovných výstav
- Postery
- Pripravujeme
- Nová príručka
- Nové fotografie

  
Projekt: "Transfer najlepších technológií v oblasti energetických zdrojov"

www.iczt.sk  


Počet návštev: 069651                              Posledná aktualizácia: 23. decembra 2011 8:51                              © Copyright 2006, admin-www, ŽU